OFERTA


Księgowość i podatki

 • księgi rachunkowe (pełna księgowość).
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR).
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE).
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu do celów podatku VAT.
 • rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług.
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans roczny.
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.
 • doradztwo w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • reprezentowanie podatnika przed US, ZUS i innych instytucjach publiczno-prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
 • rozliczanie przychodów uzyskanych z tytułu najmu.
 • kompleksowe usługi rachunkowe dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów.
 • prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników.
 • ewidencja urlopów oraz innego typu nieobecności pracowników.
 • wystawianie świadectw pracy.
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy.
 • sporządzanie listy płac wraz z wszystkimi częściami składowymi.
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych, itp.
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie).
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z ZUS.
 • przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach, PIT-11, PIT-4R.
 • dodatkowo oferujemy współpracę z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowników.

Doradztwo podatkowe

 • konsultacje księgowe i podatkowe.
 • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Uporządkowanie zaległości

Nie ulega wątpliwości, że przy samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej, często pojawiają się zaległości księgowo-podatkowe.

Biuro rachunkowe oferuje Państwu usługę wyprowadzania zaległości księgowych, której efektem jest:

 • rzetelna i profesjonalna dokumentacja.
 • prawidłowe wyliczenie podatków.
 • poprawne naliczenie składek ZUS.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.